ข้อชี้แจ้งในการลงทะเบียนนัดการรักษาทางออนไลน์ กลุ่มงานทันตกรรม


 • สามารถลงทะเบียนนัดรักษาทางทันตกรรมในเวลาราชการ วันละ 5 ท่าน โดยเปิดให้ลงทะเบียนนัดล่วงหน้าไม่เกิน ๑ เดือน ( จำนวนรับนัดอาจมีการเปลี่ยนแปลง )
 • การลงทะเบียนนัด ให้ระบุรายละเอียดข้อมูล ดังนี้คือ
 • ชื่อ สกุล
 • เลขประจำตัวตามบัตรประชาชน (เลข ๑๓ หลัก )
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • การรักษาที่ต้องการ ( ลงนัดได้เฉพาะ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เท่านั้น สำหรับงานเฉพาะทางอื่นๆ เช่น รักษารากฟัน ใส่ฟัน ผ่าฟันคุด ฯลฯ ไม่สามารถลงนัดออนไลน์   ให้มารับคิวตามปกติ)
 • ในวันนัด ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มงานทันตกรรม  ก่อนเวลา ๙.๐๐ น. โดยแสดงตนว่าเป็นผู้ป่วยที่ลงทะเบียนนัดออนไลน์แล้ว
  กรณีมาติดต่อหลังเวลา ๙.๐๐ น. ทางกลุ่มงานทันตกรรมขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการเพื่อใช้สิทธินั้นให้แก่ผู้มารับบริการท่านอื่นที่มารอรับบริการอยู่
 • ให้บริการเฉพาะบุคคลตามชื่อ – สกุลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิในการนัดให้บุคคลอื่นได้
 • ผู้ลงทะเบียนนัดรักษาทางทันตกรรม เปิดให้รับบริการได้เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 • กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานทันตกรรม  ๐๓๔ – ๕๘๗๘๐๐ ต่อ ๖๒๐๐ ในเวลาราชการ