ข้อชี้แจ้งในการลงทะเบียนนัดการรักษาทางออนไลน์ กลุ่มงานทันตกรรม


  1. นัดออนไลน์ ลงนัดได้เฉพาะ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เท่านั้น วันละ 10 ท่าน ในวันราชการ สำหรับงาน เฉพาะทางอื่นๆ เช่น รักษารากฟัน ใส่ฟัน ผ่าฟันคุด ฯลฯ ไม่สามารถลงนัดออนไลน์ ให้มารับคิวตามปกติ

  2. ในวันนัด ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มงานทันตกรรม ก่อนเวลา 9.00 น. โดยแสดงตนว่าเป็นผู้ป่วยที่ลงทะเบียนนัดออนไลน์แล้ว (แคปภาพหน้าจอ) กรณีมาติดต่อหลังเวลา 9.00 น. ทางกลุ่มงานทันตกรรม ขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการเพื่อใช้สิทธินั้นให้แก่ผู้มารับบริการท่านอื่นที่มารอรับบริการอยู่

  3. นัดออนไลน์เปิดให้ลงทะเบียนนัดล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน (จำนวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
  4. กรณีนัดออนไลน์เต็ม สามารถมารับบริการ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ที่กลุ่มงานทันตกรรม ได้ทุกวัน ช่วงเช้า ในเวลาราชการ โดยเปิดรับคิวตั้งแต่เวลา 6.00 น. ที่ ชั้น 1 ตึกสมเด็จญาณฯ โดยให้บริการประมาณ 50-60 ราย/วัน
  5. ลงทะเบียนได้เฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กรณีผู้ลงทะเบียนไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบุคคลต่างชาติ-ต่างด้าว ขอให้มาติดต่อที่เวชระเบียน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
  6. ให้บริการเฉพาะบุคคลตามชื่อ – สกุล ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิในการนัดให้บุคคลอื่นได้
  7. ผู้ลงทะเบียนยินยอมให้ใช้ข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ลงทะเบียนไปใช้เพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาล การวิจัย การเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลฯ
  8. ผู้ลงทะเบียนขอรับรองว่าข้อมูลที่จะให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทั้งหมดนี้ถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ และยินยอมให้โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาตรวจสอบจากฐานข้อมูลทางทะเบียนใดๆ ของรัฐฯ หากมีข้อมูลใดไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับความจริงและอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวข้าพเจ้าหรือบุคคลอื่น ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
  9. ผู้ลงทะเบียนนัดรักษาทางทันตกรรม เปิดให้รับบริการได้เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น
  10. กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานทันตกรรม  034-587800 ต่อ 6200 ในเวลาราชการ